River of Fruits
2.5" FFXV Chocobros keychains

2.5" FFXV Chocobros keychains

12 USD6 USD
These are 2.5" double sided keychains! Sparkly on one side!